Współpracuj z nami!

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie od lat współpracuje z markami lokalnego i krajowego rynku. Przyczynia się w ten sposób do budowy korzystnych relacji między dziedzinami nauki i biznesu, jak również do umacniania współpracy w ramach projektów naukowo – badawczych oraz badawczo – wdrożeniowych, wspólnych dla środowiska akademickiego i businessu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wkład lokalnych przedsiębiorców, z których wielu jest absolwentami Politechniki Szczecińskiej, Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Promocja edukacji – wymiar społeczny

Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego realizuje swoją misję poprzez działania w dziedzinach promocji edukacji oraz budowania więzi między uczelnią, a instytucjami rynku pracy. Dzięki pozyskiwanym od zaprzyjaźnionych firm darowiznom możemy realizować nasze cele statutowe. W ten sposób pomagamy rozwijać talenty naukowe oraz realizować życiowe pasje na drodze studiów wyższych, starając się jednocześnie, by nasze działania wspierały rozwój ZUT jako renomowanego ośrodka naukowego, a także potencjał gospodarczy Szczecina. Doskonale znamy możliwości naszej uczelni oraz potencjał naszych studentów. Naszymi stypendystami są maturzyści a także utalentowani studenci ZUT. Kryteria przyznawania stypendiów to jednak nie tylko znakomite wyniki edukacyjne – pod uwagę brane jest również zaangażowanie społeczne kandydatów. W ten sposób wsparcie jednej utalentowanej osoby rzutuje na procesy pozytywnych przemian społecznych, w których taka osoba ma swój udział. Trzeba jednak pamiętać, że mecenat rozwoju naukowego to tylko jedna z form współpracy z Fundacją na rzecz Rozwoju ZUT.

Renoma ZUT a budowa świadomości marki

Z perspektywy przemian społeczno-gospodarczych, każdy rodzaj wsparcia Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT jest jednocześnie prestiżową formą podkreślenia relacji z naszą uczelnią i lokalnym środowiskiem naukowym. Przykładem może być wykorzystanie logo danej firmy w materiałach dydaktycznych emitowanych przez ZUT, albo obecność logo i innych materiałów darczyńców podczas organizowanych i współorganizowanych konferencjach naukowych. Są to nie tylko formy promocji i zwiększenia zasięgu informacyjnego konkretnego przedsiębiorstwa, lecz również przypisanie znakom towarowym określonych skojarzeń, związanych ze składającymi się na renomę ZUT wartościami, takimi jak rzetelność, innowacyjność, zrównoważony rozwój oraz najlepsze tradycje szkolnictwa akademickiego.

Szkolenie Twoich specjalistów zaczyna się już dziś

Warto zwrócić uwagę, iż inwestycja w edukację, podobnie jak inwestycje w promocję edukacji, to tak naprawdę świadome zwiększanie przyszłych szans innowacyjności rynku krajowego i europejskiego. To właśnie dzięki wsparciu współpracujących z uczelnią przedsiębiorców, studia ZUT zapewniają słuchaczom niezbędny mentoring, ułatwiający rozwój zawodowy w konkretnych dziedzinach. Jak wszyscy rozumiemy, nowoczesne podejście do rynku pracy wymaga spojrzenia na pracodawcę z perspektywy organizacji, celów i wartości charakterystycznych dla branży, stopnia rozwoju przedsiębiorstwa, strategii ochrony rynku i planowania długofalowego. Czas potrzebny na przeszkolenie i wdrożenie pracownika do określonej perspektywy środowiska pracy, może zostać znacznie oszczędzony dzięki opiece merytorycznej przedsiębiorstw, a także praktykom, lub dzięki któremuś z planów współpracy z ZUT, stworzonemu i wdrożonemu dzięki Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT.

Prognozy udziału w rynku pracy i wymiana doświadczeń

Bezpośrednią konsekwencją współpracy naszych stypendystów ze wspierającymi Fundację ZUT przedsiębiorstwami jest profesjonalizacja relacji między organizacją i wartościami danego przedsiębiorstwa, a potencjalnym pracownikiem. Oznacza to lepsze przygotowanie do zadań zawodowych, które nowoczesna edukacja powinna zapewniać. Ponieważ zmiany na rynku pracy pozostają w bezpośredniej relacji z oczekiwaniami środowiska biznesowego, warto skorzystać z faktu, że nasza uczelnia jest ośrodkiem naukowym otwartym na współpracę ze środowiskiem pozaakademickim.

Poza zwiększaniem rozpoznawalności społecznej konkretnych marek, projektów, rozwiązań i długofalowych przedsięwzięć współpraca z naszą fundacją to także pole rekomendacji biznesowej oraz wymiany doświadczeń przy współpracy z najważniejszymi dla zachodniopomorskiego szkolnictwa wyższego autorytetami naukowymi. Można powiedzieć, że Fundacja na rzecz Rozwoju ZUT stanowi wyjątkową przestrzeń wymiany relacji, a jej działalność ma tyle wymiarów ile wyzwań niesie ze sobą realizacja celów statutowych.

Nie tylko firmy, nie tylko edukacja

Współpracujemy nie tylko z zainteresowanymi firmami, pozostajemy również partnerem projektów instytucji samorządowych i osób indywidualnych.

Rozważając wsparcie Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT należy pamiętać, że nie działamy w celu osiągnięcia zysku, a wszystkie uzyskane środki przeznaczamy na realizację celów statutowych dbając o zapewnienie jawności i transparentności wszystkich przedsięwzięć, w które zostaniemy zaangażowani.

Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przyjmuje darowizny na ogólne cele statutowe zgodnie z zapisami w Statucie Fundacji, tj.:

  • organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych studentów realizujących naukę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie,
  • wspieranie rzeczowe i finansowe uzdolnionej młodzieży w dostępie do kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie,
  • organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń oraz imprez w zakresie objętym celami Fundacji,
  • organizowanie i finansowanie działań umożliwiających rozwój, popularyzację i wspieranie celów Fundacji,
  • organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji,
  • promowanie i szerzenie wśród uzdolnionej młodzieży walorów oraz korzyści płynących z ukończenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • udzielanie porad i pomocy w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla uzdolnionych studentów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie służącym realizacji celów Fundacji.

Obszary, na których skupiamy swoją działalność, dotyczą m.in. zwiększenia szans edukacyjnych uzdolnionej młodzieży, wspierania i tworzenia warunków rozwoju kształcenia studentów.

W działalności Fundacji dbamy o zapewnienie jawności i transparentności.