Współpraca dla Firm i Absolwentów

Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przyjmuje darowizny na ogólne cele statutowe zgodnie z zapisami w Statucie Fundacji, tj.:

  • organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych studentów realizujących naukę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
  • wspieranie rzeczowe i finansowe uzdolnionej młodzieży w dostępie do kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
  • organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń oraz imprez w zakresie objętym celami Fundacji;
  • organizowanie i finansowanie działań umożliwiających rozwój, popularyzację i wspieranie celów Fundacji;
  • organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji;
  • promowanie i szerzenie wśród uzdolnionej młodzieży walorów oraz korzyści płynących z ukończenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
  • udzielanie porad i pomocy w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla uzdolnionych studentów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
  • współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie służącym realizacji celów Fundacji.

Obszary, na których skupiamy swoją działalność, dotyczą m.in. zwiększenia szans edukacyjnych uzdolnionej młodzieży, wspierania i tworzenia warunków rozwoju kształcenia studentów.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.

W działalności Fundacji dbamy o zapewnienie jawności i transparentności.