STATUT FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja na rzecz rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:
  1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, NIP 852-254-50-56, REGON 320588161, reprezentowany przez:Rektora – dra inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT;
  2. Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Kapitańskiej 2, 71-601 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052767, NIP 8510109272, REGON 810511660, kapitał zakładowy w wysokości 340.000,00 zł, reprezentowaną przez:
   • Prezesa Zarządu – Edwarda Osinę;
   • V-ce Prezesa Zarządu – Jana Gackowskiego,
    aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Daniela Banaszkiewicza, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Swarożyca 15A/3, 71-601 Szczecin, w dniu 15 kwietnia 2021 roku, za Repertorium A nr 1139/2021
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 3. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

§4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

Rozdział II

Cele i zadania

§7

 1. Celem Fundacji jest:
  1. promowanie wśród młodzieży, w tym w szczególności młodzieży uzdolnionej podjęcia kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
  2. zwiększanie szans edukacyjnych uzdolnionej młodzieży poprzez zapewnienie kształcenia w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
  3. działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej uzdolnionych studentów realizujących naukę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
  4. tworzenie warunków rozwoju kształcenia dla uzdolnionej młodzieży i studentów poprzez dostęp do nowoczesnej i praktycznej wiedzy w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 2. Cele, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być realizowane w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§8

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych studentów realizujących naukę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
 2. wspieranie rzeczowe i finansowe uzdolnionej młodzieży w dostępie do kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
 3. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń oraz imprez w zakresie objętym celami Fundacji;
 4. organizowanie i finansowanie działań umożliwiających rozwój, popularyzację i wspieranie celów Fundacji;
 5. organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji;
 6. promowanie i szerzenie wśród uzdolnionej młodzieży walorów oraz korzyści płynących z ukończenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
 7. udzielanie porad i pomocy w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla uzdolnionych studentów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
 8. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie służącym realizacji celów Fundacji.

§9

Fundacja, dla realizacji swoich celów statutowych może w szczególności:

 1. wspierać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ich działalność nie jest sprzeczna z celami Fundacji;
 2. współdziałać z innymi instytucjami oraz organizacjami, przy czym współdziałanie to może przybrać formę wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
 3. inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi;
 4. być członkiem innych polskich lub zagranicznych fundacji albo organizacji ich zrzeszających, bądź wspierać ich działalność, o ile nie jest ona sprzeczna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się:
  1. środki pieniężne w łącznej wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), w jakie wyposażył go Fundator – Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
  2. prawo bezpłatnego używania przez czas nieoznaczony pokoju nr 145 (budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, przy al. Piastów 19 w Szczecinie), w jakie wyposażył go Fundator – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, którego wartość określa się jako średni miesięczny zysk, który mógłby zostać osiągnięty z tytułu jego najmu, wynoszący 559,20 zł netto,
   – a także środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
 3. Dochód Fundacji o którym mowa w ust. 2 pochodzić może w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. dochodów z majątku Fundacji, w tym z odsetek bankowych;
  5. dochodów z nawiązek sądowych i innych wpłat.
 4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach.

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, a także z poszanowaniem woli spadkodawców oraz darczyńców.
 2. Fundacja może przeznaczyć środki majątkowe pochodzące ze źródeł wskazanych w ust. 1 powyżej na dowolny cel statutowy, chyba że osoba przekazująca te środki zastrzegła, że mają one zostać przeznaczone na określony rodzaj działalności.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd Fundacji.

Rozdział IV

Organy

§12

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”;
 2. Rada Fundacji zwana dalej „Radą”.

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz zarządza majątkiem Fundacji.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 Członków.
 3. Członkowie Zarządu powoływani się na czas nieoznaczony.
 4. Do Zarządu mogą zostać powołane osoby wchodzące w skład organów Fundatorów lub spoza ich grona.
 5. Każdy Fundator wskazuje w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia jednego Członka Zarządu. Pozostali Członkowie Zarządu zostają wybrani w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez Fundatorów.
 6. Zarząd będzie składał się zawsze z Prezesa Zarządu, wskazanego przez Fundatora – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia oraz Wiceprezesa Zarządu wskazanego przez Fundatora –Przedsiębiorstwo Budowlane „Calbud” z siedzibą w Szczecinie w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia. O funkcjach pozostałych Członków Zarządu decydują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
 7. Mandat Członka Zarządu wygasa w razie jego śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji w drodze jednomyślnej uchwały Fundatorów.

§14

 1. Do zadań Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Rady, a w szczególności:
  1. reprezentowanie Fundacji we wszystkich sprawach;
  2. wytyczanie głównych kierunków działalności;
  3. uchwalanie oraz przedstawianie Radzie rocznych planów działania Fundacji;
  4. sporządzanie oraz przedstawianie Radzie do zatwierdzenia sprawozdań finansowych Fundacji;
  5. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
  6. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie wchodzących w zakres kompetencji innych organów Fundacji;
  7. składanie oświadczeń w zakresie przyjmowania darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  8. składanie oświadczeń w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład majątku Fundacji;
  9. podejmowanie decyzji w zakresie wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  10. podejmowanie decyzji w zakresie wsparcia działalności innych osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych;
  11. podejmowanie decyzji w zakresie współdziałania z innymi instytucjami oraz organizacjami;
  12. podejmowanie decyzji w zakresie inicjowania i prowadzenia współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi;
  13. podejmowanie decyzji w zakresie tworzenia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą;
  14. podejmowanie decyzji w zakresie celu, na jaki mają zostać przeznaczone środki przekazane Fundacji przez osoby trzecie;
  15. podejmowanie decyzji w zakresie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia przez Fundację nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, a także jej rodzajów i trybu;
  16. uchwalanie wszelkich regulaminów;
  17. sporządzanie i przedkładanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Zawiadomienie w formie pisemnej lub elektronicznej powinno zostać skierowane do każdego Członka Zarządu najpóźniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
 4. Uchwały, poza przypadkiem wskazanym w § 19 ust. 3 zapadają zwykłą większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Z posiedzenia Zarządu sporządza się pisemny protokół.
 6. Nie można łączyć mandatu Członka Zarządu z mandatem Członka Rady.

§15

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest zawsze Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu.

§16

 1. Rada jest kolegialnym organem nadzorującym i opiniującym.
 2. W zakresie wykonywania nadzoru Rada nie podlega Zarządowi.
 3. W skład Rady wchodzi od 2 do 6 Członków, w tym Przewodniczący Rady oraz inni Członkowie, o których funkcjach decydują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. Przewodniczącego Rady wybierają Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
 5. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
 6. Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.
 7. Każdy Fundator wskazuje w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia jednego Członka Rady. Pozostali Członkowie Rady zostają wybrani w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez Fundatorów.
 8. Do Rady mogą zostać powołane osoby wchodzące w skład organów Fundatorów lub spoza ich grona.
 9. Członkiem Rady nie może być Członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 10. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 11. Mandat Członka Rady wygasa w razie jego śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji w drodze jednomyślej uchwały podjętej przez Fundatorów.

§17

 1. Rada zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach Rady.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 4. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy Członkowie Rady. Zawiadomienie w formie pisemnej lub elektronicznej powinno zostać skierowane do każdego Członka Rady najpóźniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
 5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady.
 6. Z posiedzenia Rady sporządza się pisemny protokół.

§18

 1. Do zadań Rady należy:
  1. przyjmowanie oraz opiniowanie przedstawianych przez Zarząd rocznych planów działania Fundacji;
  2. zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań finansowych Fundacji;
  3. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji;
  4. ocena oraz kontrola bieżącej pracy Członków Zarządu;
  5. wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd, w szczególności w zakresie: wsparcia działalności innych osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych; współdziałania z innymi instytucjami oraz organizacjami, inicjowania i prowadzenia współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi;
  6. składanie Zarządowi propozycji działań mających na celu realizację celów statutowych Fundacji;
  7. zatwierdzanie sporządzonych i przedstawionych przez Zarząd rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
 2. Rada w celu wykonywania poszczególnych zadań wymienionych w ust. 1 powyżej może żądać od Zarządu udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§19

 1. Zarząd może powoływać i odwoływać zespoły doradcze Fundacji, nie będące organami Fundacji, w tym Komitet Honorowy.
 2. Członkami ciał, o których mowa w ust. 1 mogą być  również Członkowie Rady.
 3. Zasady działania ciał, o których mowa w ust. 1 określają regulaminy ustanowione i zatwierdzone przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§20

 1. Osoba fizyczna i prawna, która dokona na rzecz Fundacji darowizny w łącznej wysokości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) może zostać członkiem Komitetu Honorowego Fundacji.
 2. Zarząd w uzgodnieniu z Radą Fundacji może zapraszać osoby zasłużone dla Fundacji do Komitetu Honorowego Fundacji.
 3. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się Donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.

§21

Zmiany Statutu oraz zmiany celów Fundacji dokonują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§22

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Uchwała Rady w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zostaje podjęta bezwzględną większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 Członków Rady.

§23

 1. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 3. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub ich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 5. Statut zabrania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§24

 1. Fundacja, w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, podlega likwidacji na podstawie jednomyślnej uchwały podjętej przez Fundatorów.
 2. W uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, zamieszcza się także szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji oraz ustanawia się likwidatora Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą jednomyślnej uchwały podjętej przez Fundatorów na rzecz działających w Rzeczypospolitej fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.

 

Statut Fundacji ZUT do pobrania