Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 19, lokal 145, tel. +48 887-835-139 e-mail: fundacja@zut.edu.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest mgr Artur Kurek, z którym można skontaktować się pod adresem: 70-311 Szczecin al. Piastów 17; e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl, lub pod numerem telefonu: 91 449 49 24.
 3. Pani/Pana*dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • realizacji zadań wynikających ze statutu administratora,
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcą Pani/Pana* danych osobowych będzie Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. „b” i „c” RODO.
 6. Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego w pkt. 3 klauzuli celu, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 7. Posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana* nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana* nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

*niewłaściwe skreślić